دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا افغانستان

نام کشور یا دامنه سطح بالا را وارد کنید:کشور:افغانستان

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

af

زمان محلی:

15:21


دامنه اینترنتی افغانستان (دامنه سطح بالا)

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا افغانستان: af