دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا افغانستان

نام کشور یا دامنه سطح بالا را وارد کنید:

تماس گرفتن از

باکشور:افغانستان

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا:

af

زمان محلی:

12:19


دامنه اینترنتی افغانستان (دامنه سطح بالا)

دامنه اینترنتی / دامنه سطح بالا افغانستان: af