پیش شماره ها افغانستان

پیش شماره های افغانستان:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Gardez070

پیش شماره ها افغانستان