پیش شماره ها افغانستان

پیش شماره های افغانستان:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Mazar-i-Sharif050

پیش شماره ها افغانستان