پیش شماره ها اندونزی

پیش شماره های اندونزی:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Garut0262
2.Gayo Lues0642
3.Golum0645
4.Gorontalo0435
5.Great Karimun0777
6.Grobogan0292
7.Gunung Mas0537