پیش شماره ها اندونزی

پیش شماره های اندونزی:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Yogyakarta0274


پیش شماره ها اندونزی