پیش شماره ها عراق

پیش شماره های عراق:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Dhi Qar (Nasiriya)42
2.Diyala (Baquba)25
3.Duhok62