پیش شماره ها عراق

پیش شماره های عراق:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Karbala32
2.Kirkuk50


پیش شماره ها عراق