پیش شماره ها عراق

پیش شماره های عراق:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Maysan (Amarah)43


پیش شماره ها عراق