پیش شماره ها عراق

پیش شماره های عراق:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Najaf33
2.Ninawa (Mosul)60


پیش شماره ها عراق