پیش شماره ها عراق

پیش شماره های عراق:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Wasit (Al Kut)23


پیش شماره ها عراق