پیش شماره ها هند

پیش شماره های هند:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Erode, Tamil Nadu424

پیش شماره ها هند