پیش شماره ها هند

پیش شماره های هند:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Indore, Madhya Pradesh731

پیش شماره ها هند