پیش شماره ها هند

پیش شماره های هند:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Rajahmundry, Andhra Pradesh883

پیش شماره ها هند