پیش شماره ها جمهوری خلق چین

پیش شماره های جمهوری خلق چین:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Enshi718
2.Ezhou711

پیش شماره ها جمهوری خلق چین