پیش شماره ها جمهوری خلق چین

پیش شماره های جمهوری خلق چین:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Rizhao633
2.Rizhao633

پیش شماره ها جمهوری خلق چین