پیش شماره ها نپال

پیش شماره های نپال:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Jaleshwar44
2.Janakpur41

پیش شماره ها نپال