پیش شماره ها پاکستان

پیش شماره های پاکستان:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Awaran856

پیش شماره ها پاکستان