پیش شماره ها سنت هلن

پیش شماره های سنت هلن:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Jamestown, St Helena22

پیش شماره ها سنت هلن