پیش شماره ها سنت هلن

پیش شماره های سنت هلن:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Tristan Da Cunha8

پیش شماره ها سنت هلن