پیش شماره ها سوئیس

پیش شماره های سوئیس:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Lausanne21
2.Luzern, Zug41

پیش شماره ها سوئیس