پیش شماره ها سوئیس

پیش شماره های سوئیس:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Rapperswil55
2.Region Bern-Emme34

پیش شماره ها سوئیس