پیش شماره ها سوئیس

پیش شماره های سوئیس:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.St. Gallen71

پیش شماره ها سوئیس