پیش شماره ها سوئیس

پیش شماره های سوئیس:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Yverdon, Aigle24

پیش شماره ها سوئیس