پیش شماره ها سوئیس

پیش شماره های سوئیس:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Zurich43
2.Zurich44

پیش شماره ها سوئیس