پیش شماره ها زیمباوه

پیش شماره های زیمباوه:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Harare4
2.Hauna28
3.Hwange81
4.Hwange81

پیش شماره ها زیمباوه