پیش شماره ها زیمباوه

پیش شماره های زیمباوه:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Wedza22
2.West Nicholson16

پیش شماره ها زیمباوه