پیش شماره ها زیمباوه

پیش شماره های زیمباوه:

شهر/شهرستان یا منطقه پیش شماره
1.Zvishavane51

پیش شماره ها زیمباوه